Forgiveness and Salvation Through Jesus Christ

Jesus Christ’s Offer of Salvation. Bixiyaha Ciise Masiix ee Badbaadada

Jesus Christ’s Offer of Salvation

Bixiyaha Ciise Masiix ee Badbaadada

Admit that you have sinned. Ask God’s forgiveness and repent of your sins.

Ogow inaad dembaabtay. Weydiiso dambi dhaaf Ilaah kana toosi dembiyadaada.

. . . “As it is written, There is none righteous, no, not one.” (Romans 3:10).

Sida qoran, Mid xaq ahu ma jiro, midnaba. (Rooma 3:10).

. . . “If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.” (John 1:8-10).

Haddaynu nidhaahno, Dembi ma lihin, nafsaddeenna ayaynu khiyaanaynaa, oo runtuna inaguma jirto. Haddaynu dembiyadeenna qiranno, isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan. Haddaynu nidhaahno, ma aannu dembaabin, waxaynu isaga ka dhigaynaa beenaaleh, oo ereygiisa inaguma jiro. (Yooxanaa 1: 8-10).

Believe Jesus is Lord. Believe that Jesus Christ is who He claimed to be; that He was both fully God and fully man and that we are saved through His death, burial, and resurrection. Put your trust in Him as your only hope of salvation. Become a son or daughter of God by receiving Christ.

Rumayso in Ciise yahay Sayid. Rumeyso inuu ciise masiix yahay kii uu sheegtey inuu yahay; inuu isagu Ilaah buu si buuxda iyo nin buuxa ugu yahay iyo in aynu ku badbaadi doonna dhimashadiisa, aaskiisa, iyo sarakiciddiisa. Talo u yeelo isaga inuu yahay rajadaada keliya ee badbaadada. Noqo wiil ama gabadha Ilaah adigoo helaya Masiixa.

. . . “That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.” (John 3:15-17).


“In mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay, in ku alla kii isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Ilaah Wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida; laakiin wuxuu u yimid inuu dunidu ku badbaaddo isaga. (Yooxanaa 3: 15-17).

Call upon His name, Confess with your heart and with your lips that Jesus is your Lord and Savior.

U yeer magiciisa, qalbigaaga iyo bushimahaaga ku qiro in Ciise yahay Badbaadiyeheenna.

. . . “That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.” (Romans 10:9-10).

“In haddii aad afkaaga ku qiratid Rabbi Ciise, oo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa. Waayo, qalbiga wax baa laga rumaystaa xagga xaqnimada; oo afkana wax laga qirto in lagu badbaado. (Rooma 10: 9-10).

. . . “And he is the atonement for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.” (1 John 2:2).

Oo isaguna wuxuu dembiyadeenna u yahay kafaaraggudka; oo kuweenna oo keliya uma aha ee weliba wuxuu u yahay dembiyada dunida oo dhan. (1 Yooxanaa 2: 2).

. . . “In this was manifested the love of god toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.” (1 John 4:9, 14-15).

“In this oo taasaa jacaylka Ilaah inoogu qabo xagga, maxaa yeelay, Ilaah in dunida u soo diray Wiilkiisa keliya oo dhashay, si aynu ugu noolaanno isaga marayo. Innagu waynu aragnay oo waxaynu markhaati u furaynaa in Aabbuhu Wiilka soo diray si uu Badbaadiyaha dunida u noqdo. Ku alla kii qirta inuu Ciise yahay Wiilka Ilaah, Ilaah baa ku sii jira isaga, isaguna wuu ku sii jiraa Ilaah. (1 Yooxanaa 4: 9, 14-15).

. . . “But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.” (Romans 5:8-10).

“Laakiin Ilaah wuxuu inoo muujiyaa jacaylkiisa uu inoo qabo, maxaa yeelay, innagoo weli dembilayaal ah, Masiixu wuxuu noogu dhintay annaga. Haddaba haddaynu haatan dhiiggiisa xaq ku noqonnay, de si ka badanna isagaynu kaga badbaadi doonnaa xanaaqa. Maxaa yeelay, haddii aan cadaawayaal ahayn, Ilaah baynu kula heshiisiinay dhimashadii Wiilkiisa, in ka sii badan, haddii la heshiisiiyo, waxaynu ku badbaadi doonnaa noloshiisa. (Rooma 5: 8-10).

. . . “For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.” (Romans 6:23).

Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimashada. laakiinse hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix. (Rooma 6:23).

. . . “Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father, but by me.” (John 14:6).

“Ciise wuxuu ku yidhi, Anigu waxaan ahay jidka, runta iyo nolosha, ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee.” (Yooxanaa 14: 6).

. . . “For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth.” (Romans 1:16).

“Waayo, anigu ka xishoon maayo injiilka Masiixa, waayo, waa xoogga Ilaah xagga badbaadinta ku alla kii rumaysta.” (Rooma 1:16).

. . . “Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.” (Acts: 4:12).

Mid kale badbaadada lagama helo, maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyo oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno. (Falimaha Rasuullada 4:12).

. . . “Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth for there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.” (1 Timothy 2:4-6).

“Wuxuu doonayaa inuu dadka oo dhan badbaadiyo, oo uu ogaado aqoonta runta ah, waayo, waxaa jira Ilaah keliya iyo dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya Ilaah iyo dadka, waana ninka Ciise Masiix ah.” (1 Timoteyos 2: 4-6).

. . . “For God did not appoint us to suffer wrath but to receive salvation through our Lord Jesus Christ.” (1 Thessalonians 5:9).

9 Waayo, Ilaah inooma uu dooran cadhada, laakiinse wuxuu inoo doortay inaynu ku badbaadno Rabbigeenna Ciise Masiix, 

. . . “But as many as received him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe on his name.” (John 1:12).

“Laakiin in alla intii isaga soo dhoweeysay, ayaa siiyey xoog ay carruurtii Ilaah ku noqdaan, xataa kuwa rumaysta magiciisa.” (Yooxanaa 1:12).

Leave a Reply