Forgiveness and Salvation Through Jesus Christ

Jesus Christ’s Offer of Salvation. Ponuka Ježiša Krista Spásy

Jesus Christ’s Offer of Salvation

Ponuka Ježiša Krista Spásy

Admit that you have sinned. Ask God’s forgiveness and repent of your sins.

Priznaj, že si zhrešil. Požiadajte Božie odpustenie a ľutujte svoje hriechy.

. . . “As it is written, There is none righteous, no, not one.” (Romans 3:10).

“Ako je napísané, niet nikoho spravodlivého, ani jedného.” (Rimanom 3:10).

. . . “If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.” (John 1:8-10).

„Ak povieme, že nemáme hriech, klameme sami seba a pravda nie je v nás. Ak vyznáme svoje hriechy, je verný a len nám odpustí naše hriechy a očistí nás od všetkej nespravodlivosti. Ak povieme, že sme nezhrešili, urobíme z neho klamára a jeho slovo nie je v nás. “ (John 1: 8-10).

Believe Jesus is Lord. Believe that Jesus Christ is who He claimed to be; that He was both fully God and fully man and that we are saved through His death, burial, and resurrection. Put your trust in Him as your only hope of salvation. Become a son or daughter of God by receiving Christ.

Verte, že Ježiš je Pán. Verte, že Ježiš Kristus je tým, čo tvrdil; že On bol úplne Boh aj človek a že sme spasení Jeho smrťou, pohrebom a zmŕtvychvstaním. Dajte svoju dôveru v Neho ako svoju jedinú nádej na spasenie. Staňte sa Božím synom alebo dcérou prijatím Krista.

. . . “That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.” (John 3:15-17).

15 Každý, kto uverí, unikne smrti a bude žiť večne. 16 Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. 17 Boh svojho Syna neposlal nato, aby svet súdil, ale aby ho zachránil.

Call upon His name, Confess with your heart and with your lips that Jesus is your Lord and Savior.

Vyvolávaj Jeho meno, vyznaj svojím srdcom a svojimi perami, že Ježiš je tvoj Pán a Spasiteľ.

. . . “That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.” (Romans 10:9-10).

„Ak vyznáš svojimi ústami Pána Ježiša a veríš vo svoje srdce, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom človek verí na spravedlivosť; a ústami sa priznáva na spásu. “ (Rimanom 10: 9-10).

. . . “And he is the atonement for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.” (1 John 2:2).

“A on je zmierením za naše hriechy: a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.” (1 Ján 2: 2).

. . . “In this was manifested the love of god toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.” (1 John 4:9, 14-15).

„V tom sa prejavila Božia láska k nám, pretože Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme cez neho mohli žiť. A videli sme a svedčíme o tom, že Otec poslal Syna, aby bol Spasiteľom sveta. Každý, kto sa prizná, že Ježiš je Syn Boží, býva v ňom Boh a on v Bohu. “ (1 John 4: 9, 14-15).

. . . “But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.” (Romans 5:8-10).

„Ale Boh nám chváli svoju lásku, pretože Kristus za nás zomrel, keď sme boli ešte hriešnici. Oveľa viac, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení pred hnevom skrze neho. Lebo ak by sme boli nepriatelia, zmierili sme sa s Bohom smrťou jeho Syna, omnoho viac, keď sa zmierime, budeme spasení jeho životom. ““ (Rimanom 5: 8-10).

. . . “For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.” (Romans 6:23).

„Lebo mzdou za hriech je smrť; ale Boží dar je večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána. “ (Rimanom 6:23).

. . . “Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father, but by me.” (John 14:6).

“Ježiš im povedal: Ja som cesta, pravda a život, nikto neprišiel k Otcovi, ale skrze mňa.” (Ján 14: 6).

. . . “For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth.” (Romans 1:16).

“Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je to Božia moc k spaseniu pre všetkých, ktorí veria.” (Rimanom 1:16).

. . . “Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.” (Acts: 4:12).

“Ani v inej nie je spasenie. Lebo pod nebom nie je nikomu iné meno, podľa ktorého musíme byť spasení.” (Skutky: 4:12).

. . . “Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth for there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.” (1 Timothy 2:4-6).

4 ktorý si želá, aby všetci ľudia boli zachránení a poznali pravdu, 5 že je iba jeden Boh pre všetkých a iba jeden, čo Boha a ľudí navzájom spája — človek Ježiš Kristus. 6 On dal sám seba ako výkupné za všetkých,

. . . “For God did not appoint us to suffer wrath but to receive salvation through our Lord Jesus Christ.” (1 Thessalonians 5:9).

„Lebo Boh nás nenavrhol, aby sme trpeli hnevom, ale aby sme dostali spasenie skrze nášho Pána Ježiša Krista.“ (1 Tesalonickým 5: 9).

. . . “But as many as received him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe on his name.” (John 1:12).

„Ale toľko, koľko ho dostali, dalo im moc stať sa Božími synmi, dokonca aj tým, ktorí veria v jeho meno.“ (John 1:12).

Leave a Reply