Forgiveness and Salvation Through Jesus Christ

Jesus Christ’s Offer of Salvation. Понуда Исуса Христа за спасењем

Jesus Christ’s Offer of Salvation

Понуда Исуса Христа за спасењем

Admit that you have sinned. Ask God’s forgiveness and repent of your sins.

Признајте да сте грешили. Тражите од Бога опроштење и покајте се за своје грехе.

. . . “As it is written, There is none righteous, no, not one.” (Romans 3:10).

“Као што је написано, нема праведног, нема, нема никога.” (Римљанима 3:10).

. . . “If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.” (John 1:8-10).

„Ако кажемо да немамо греха, обмањујемо себе и истина није у нама. Ако признамо своје грехе, он је веран и праведан да нам опрости наше грехе и да нас очисти од сваке неправде. Ако кажемо да нисмо сагријешили, учинимо га лажовом и његова ријеч није у нама. ” (Јован 1: 8-10).

Believe Jesus is Lord. Believe that Jesus Christ is who He claimed to be; that He was both fully God and fully man and that we are saved through His death, burial, and resurrection. Put your trust in Him as your only hope of salvation. Become a son or daughter of God by receiving Christ.

Верујте да је Исус Господ. Верујте да је Исус Христ онај за кога је тврдио да је; да је Он био и потпуно Бог и потпуно човек и да смо се спасили његовом смрћу, сахраном и васкрсењем. Поуздајте се у Њега као у своју једину наду у спас. Постаните син или ћерка Божја примањем Христа.

. . . “That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.” (John 3:15-17).

„Онај ко верује у њега не треба да пропадне, већ има вечни живот. Јер је Бог тако заволео свет да је дао свога јединорођеног Сина да онај ко верује у њега не треба пропасти, већ имати вечни живот. Јер Бог није послао свог сина у свет да осуди свет; али да би се свет кроз њега могао спасити. ” (Јован 3, 15-17).

Call upon His name, Confess with your heart and with your lips that Jesus is your Lord and Savior.

Позовите Његово име, признајте својим срцем и уснама да је Исус ваш Господар и Спаситељ.

. . . “That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.” (Romans 10:9-10).

„Ако признате својим устима Господина Исуса и поверујете у своје срце да га је Бог ускрснуо од мртвих, бићете спашени. Јер са срцем човек верује у праведност; и са устима се признавање спасава. ” (Римљанима 10: 9-10).

. . . “And he is the atonement for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.” (1 John 2:2).

“И он је помирење за наше грехе: и не само за наше, већ и за грехе целог света.” (1. Јованова 2: 2).

. . . “In this was manifested the love of god toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.” (1 John 4:9, 14-15).

„У томе се испољавала Божја љубав према нама, јер је Бог послао свог јединорођеног Сина на свет, да бисмо ми живели кроз њега. И видели смо и сведочимо да је Отац послао Сина као Спаситеља света. Ко призна да је Исус Син Божји, Бог пребива у њему, а он у Богу. ” (1. Јованова 4: 9, 14-15).

. . . “But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.” (Romans 5:8-10).

„Али Бог је похвалио своју љубав према нама, јер је Крист, док смо још били грешници, умро за нас. Много више, оправдани његовом крвљу, биће нас избављени од гнева. Јер ако смо, кад смо били непријатељи, помирили се с Богом смрћу његовог Сина, и много више, помиривши се, спасили бисмо његов живот. ” (Римљанима 5: 8-10).

. . . “For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.” (Romans 6:23).

„Јер плата греха је смрт; али дар Божји је вечни живот кроз Исуса Христа, Господара нашег. ” (Римљанима 6:23).

. . . “Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father, but by me.” (John 14:6).

“Исус им каже: Ја сам пут, истина и живот, нико не долази к Оцу, осим мене.” (Јован 14: 6).

. . . “For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth.” (Romans 1:16).

“Јер се не стидим Христова еваннеља, јер је снага Божја за спасење свима који верују.” (Римљанима 1,16).

. . . “Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.” (Acts: 4:12).

“Ни спасење нема ни у једном другом: јер ни једно друго име под небом није дано људима, при чему морамо бити спашени.” (Дела 4:12).

. . . “Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth for there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.” (1 Timothy 2:4-6).

“Ко ће све људе спасити и сазнати истину, јер постоји један Бог и један посредник између Бога и људи, човек Христ Исус.” (1. Тимотеју 2: 4-6).

. . . “For God did not appoint us to suffer wrath but to receive salvation through our Lord Jesus Christ.” (1 Thessalonians 5:9).

“Јер нас Бог није одредио да трпимо гњев већ да примимо спасење по Господу Исусу Христу.” (1. Солуњанима 5: 9).

. . . “But as many as received him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe on his name.” (John 1:12).

“Али колико их је примило, они су дали моћ да постану синови Божји, чак и онима који верују у његово име.” (Јован 1,12).

Leave a Reply